Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 16. Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5 (Phần 2) có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho một phép chia có số bị chia là 45 và số chia là số liền sau của 4. Thương của phép chia đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số liền sau của 4 là 5 nên số chia là 5.Vậy thương của phép chia đó là: 45 : 5 = 9.


Câu 2:

Lấy 16 chia cho 2 được kết quả bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Áp dụng bảng chia 2, ta có: 16 : 2 = 8.


Câu 3:

Thương của 25 với 5 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Áp dụng bảng chia 5, ta có: 25 : 5 = 5.


Câu 4:

Lan có 20 bông hoa. Số bông hoa của Huệ bằng số bông hoa của Lan chia cho 2. Hằng có nhiều hơn Huệ 3 bông hoa. Hỏi Hằng có bao nhiêu bông hoa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Huệ có số bông hoa là:20 : 2 = 10 (bông).Hằng có số bông hoa là:10 + 3 = 13 (bông).


Câu 5:

Mẹ đi chợ mua về 1 bao gạo. Số ki-lô-gam gạo trong bao là số liền sau 24. Hỏi nếu dùng tất cả số ki-lô-gam gạo ở bao gạo đó chia đều vào các túi loại 5kg thì được bao nhiêu túi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số liền sau 24 là 25.  Nếu dùng tất cả số ki-lô-gam ở bao gạo đó chia đều vào các túi loại 5kg thì được số túi là:25 : 5 = 5 (túi).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận