Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 19. Bảng chia 6 (Phần 2) có đáp án

  • 220 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cô giáo có 30 cái kẹo. Cô chia đều số kẹo cho 6 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số kẹo của mỗi bạn là:30 : 6 = 5 (cái)


Câu 2:

42 : 6 = ?Kết quả của phép chia trên là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dựa vàng bảng chia 6, ta có: 42 : 6 = 7


Câu 3:

24 : 6 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vàng bảng chia 6, ta có: 24 : 6 = 4


Câu 4:

60 : 6 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo bảng chia 6, ta có:60 : 6 = 10


Câu 5:

48 : 6 : 2 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận