Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 2. Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 (Phần 2) có đáp án

  • 244 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 235 kg gạo, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 15 kg. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

235 + 15 = 250 (kg)Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

235 + 250 = 485 (kg)


Câu 2:

Kết quả của phép tính dưới đây bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hiệu của 493 và 233 là:

\[\begin{array}{l} - \begin{array}{*{20}{c}}{493}\\{\underline {233} }\end{array}\\\;260\end{array}\]3 trừ 3 bằng 0 viết 0.9 trừ 3 bằng 6 viết 6.4 trừ 2 bằng 2 viết 2.493 – 233 = 260.


Câu 3:

Kết quả phép tính nào dưới đây là lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C976 – 455 = 521.879 – 327 = 552.654 – 143 = 511.749 – 215 = 534.Vậy các phép tính có kết quả là: 511 < 521 < 534 < 552 nên phép tính có kết quả lớn nhất là phép tính: 879 − 327.


Câu 4:

Khổi lớp 2 có 289 học sinh, khối lớp 2 có nhiều hơn khối lớp 1 là 35 học sinh, khối lớp 3 ít hơn khối lớp 1 là 32 học sinh. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khối lớp 2 có nhiều hơn khối lớp 1 là 35 học sinh nên khối lớp 2 có số học sinh là:289 – 35 = 254 (học sinh)Khối lớp 3 ít hơn khối lớp 1 là 32 học sinh nên khối lớp 3 có số học sinh là:254 – 32 = 222 (học sinh)


Câu 5:

Dấu thích hợp điền vào ô trống là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

\[\begin{array}{l} + \begin{array}{*{20}{c}}{521}\\{\underline {125} }\end{array}\\\;\;\,646\end{array}\]1 cộng 5 bằng 6, viết 6.2 cộng 2 bằng 4, viết 4.5 cộng 1 bằng 6, viết 6.Vậy 521 + 125 = 646.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận