Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 22. Bảng chia 8 (Phần 2) có đáp án

  • 247 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một đàn bò có 32 con, được chia đều vào 8 chuồng. Vậy mỗi chuồng có số con bò là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi chuồng có số con bò là: 32 : 8 = 4 (con bò)


Câu 2:

Giảm 40 đi 8 lần ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

40 giảm đi 8 lần là 40 : 8 = 5


Câu 3:

24 : 8 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo bảng chia 8 ta có 24 : 8 = 3


Câu 4:

16 : 8 + 46 … 48

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

16 : 8 + 46 = 2 + 46 = 48

Em cần điền dấu =


Câu 5:

Một sợi dây dài 72 m. Bạn Lan cắt sợi dây thành các đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi bạn Lan cần cắt bao nhiêu lần như thế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bạn Lan cắt được số đoạn dây là:72 : 8 = 9 (đoạn)Ta có:Cắt sợi dây thành 2 đoạn, ta cần 1 lần cắt.Cắt sợi dây thành 3 đoạn, ta cần 2 lần cắt.......Vậy muốn cắt sợi dây thành 9 đoạn, ta cần 8 lần cắt.Do đó bạn Lan cần cắt 8 lần.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận