Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 23. Bảng chia 9 (Phần 2) có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có 72 kg gạo được chia đều vào 9 túi. Mỗi túi có số kg gạo là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:72 : 9 = 8 (kg)


Câu 2:

54 : 9 – 1 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

54 : 9 – 1 = 6 – 1 = 5.


Câu 3:

36 : 9 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

36 : 9 = 4


Câu 4:

45 : 9 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

45 : 9 = 5


Câu 5:

18 : 9 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

18 : 9 = 2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận