Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 24. Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 237 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dung có 20 chiếc bút. Lấy số bút của Dung chia thành 4 phần bằng nhau thì mỗi phần có bao nhiêu chiếc bút?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lấy số bút của Dung chia thành 4 phần bằng nhau thì mỗi phần có số chiếc bút là:20 : 4 = 5 (chiếc)


Câu 2:

Kết quả của phép tính 20 : 5 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 20 : 5 = 4.


Câu 3:

Ngân có 16 cái kẹo. Hồng có nhiều hơn Ngân 11 cái kẹo. Hồng lấy số kẹo của mình chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hồng có số kẹo là:16 + 11 = 27 (cái)Mỗi túi có số cái kẹo là:27 : 3 = 9 (cái)


Câu 4:

Bình có 20 bài tập về nhà. Ngày thứ nhất Bình làm được số bài tập bằng số bài tập ban đầu chia cho 4. Ngày thứ hai Bình làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 4 bài tập. Hỏi ngày thứ hai Bình làm được bao nhiêu bài tập?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ngày thứ nhất Bình làm được số bài tập là:20 : 4 = 52 (bài).Ngày thứ hai Bình làm được số bài tập là:5 + 4 = 9 (bài).


Câu 5:

Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào cho kết quả nhỏ nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

18 : 2 = 9 20 : 2 = 10 18 : 3 = 6 15 : 5 = 3 Vì 3 < 6 < 9 < 10 nên phép tính cho kết quả nhỏ nhất là 15 : 5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận