Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 25. Luyện tập (tiếp) (Phần 2) có đáp án

  • 207 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong một phép chia có số bị chia là 54, số chia là 6, thì thương bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

54 : 6 = 9

Vậy 9 là thương của phép chia có số bị chia là 54, số chia là 6


Câu 2:

Tìm một số biết gấp 3 lần số ấy bằng thương của 36 và 4. Số đó là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thương của 36 và 4 là: 36 : 4 = 9Số cần tìm là: 9 : 3 = 3


Câu 3:

45 : 9 … 40 : 8

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

45 : 9 = 5.40 : 8 = 5.Vì 5 = 5 nên 45 : 9 = 40 : 8.


Câu 4:

64 : … = 8.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

64 : 8 = 8.


Câu 5:

Có 36 cái kẹo chia đều vào 4 túi. Hỏi nếu có 5 túi như thế sẽ có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi túi có số cái kẹo là:36 : 4 = 9 ( cái kẹo )5 túi như thế có số cái kẹo là:9 × 5 = 45 ( cái kẹo )


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận