Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 26. Một phần hai. Một phần tư (Phần 2) có đáp án

  • 174 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào có \(\frac{1}{2}\) số hình tròn được tô màu:

 Hình nào có \(\frac{1}{2}\) số hình tròn được tô màu: (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình A có tất cả 5 ô trong đó 2 ô tô màu.Hình B có tất cả 8 ô trong đó 3 ô tô màu.Hình C có tất cả 6 ô trong đó 3 ô tô màu.Hình D có tất cả 11 ô trong đó 6 ô tô màu. Nên hình C có \(\frac{1}{2}\) số hình tròn được tô màu.


Câu 2:

Chia quả cam làm hai phần bằng nhau, lấy một phần ta được

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chia quả cam làm hai phần bằng nhau, lấy một phần ta được một phần hai quả cam, viết là \(\frac{1}{2}\).


Câu 3:

Hình nào dưới đây có \(\frac{1}{2}\) số ô vuông được tô màu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau. Có 2 hình được tô màu nên Hình 1 có \(\frac{1}{2}\) số ô vuông được tô màu.


Câu 4:

Hình vẽ dưới đây đã khoanh tròn vào \(\frac{1}{4}\) số con lợn.

Khẳng định trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình vẽ đã cho chia thành 4 phần, mỗi phần có 4 con lợn.Số con lợn được khoanh tròn chiếm 1 trong 4 phần đó.Do đó hình vẽ đã khoanh tròn \(\frac{1}{4}\) tổng số con lợn.Vậy khẳng định trên đúng.


Câu 5:

Cho các hình vẽ dưới đây.

       

Hình nào đã tô màu \(\frac{1}{4}\) của hình đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình 1 chia thành bốn phần bằng nhau, có một phần được tô màu nên hình 1 đã tô màu \(\frac{1}{4}\) của hình đó.Hình 2 chia thành bốn phần bằng nhau, có một phần được tô màu nên hình 2 đã tô màu \(\frac{1}{4}\) của hình đó.Hình 3 chia thành bốn phần bằng nhau, có hai phần được tô màu nên hình 3 không tô màu \(\frac{1}{4}\) của hình đó.Vậy có hai hình đã tô màu \(\frac{1}{4}\) là Hình 1 và Hình 2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận