Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 28. Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín (Phần 2) có đáp án

  • 176 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Huệ có 16 viên kẹo. Huệ cho Lan \(\frac{1}{8}\) số kẹo mà Huệ có. Hỏi Lan có bao nhiêu viên kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lan có số viên kẹo là:16 : 8 = 2 (cái)


Câu 2:

Một chuồng có 32 con gà. Hỏi sau khi bán  \(\frac{1}{8}\) số gà thì chuồng đó còn lại bao nhiêu con gà?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số gà bán được là:32 : 8 = 4 (con)

Số gà còn lại là:

32 – 4 = 28 (con)

Đáp số: 28 con.


Câu 4:

Lớp 3B có 48 học sinh. Trong đó \(\frac{1}{8}\) số học sinh học lực trung bình, còn lại là học sinh khá giỏi. Tính số học sinh khá giỏi của lớp 3B.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số học sinh trung bình của lớp 3B là48 : 8 = 6 (học sinh)Số học sinh khá giỏi của lớp 3B là:48 – 6 = 42 (học sinh)


Câu 5:

\(\frac{1}{9}\) của 54 km bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\(\frac{1}{9}\) của 54 km là: 54 km : 9 = 6 km.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận