Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 29. Em ôn lại những gì đã học (Phần 2) có đáp án

  • 242 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

\(\frac{1}{8}\) của ba ngày là bao nhiêu giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số giờ của ba ngày là: 24 × 3 = 72 (giờ)\(\frac{1}{8}\) của ba ngày là: 72 : 8 = 9 (giờ)


Câu 2:

Một xưởng sản xuất có 56 công nhân, do dây chuyền sản xuất mới được tự động hóa nên số công nhân đứng máy giảm đi \(\frac{1}{8}\). Hỏi xưởng đó đã giảm đi bao nhiêu công nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tìm \(\frac{1}{8}\) số công nhân của 56 công nhân:56 : 8 = 7 (công nhân)


Câu 3:

Có ha thùng đựng dầu, \(\frac{1}{9}\) số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng \(\frac{1}{4}\) số lít dầu ở thùng thứ hai. Biết thùng thứ nhất đựng 54 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\(\frac{1}{9}\) số lít dầu ở thùng thứ nhất là:54 : 9 = 6 (lít)Do \(\frac{1}{4}\) số lít dầu ở thùng thứ hai bằng 6 lít.Số lít dầu ở thùng thứ hai là:6 × 4 = 24 (lít)


Câu 4:

Một nhà máy có 88 công nhân được chia vào các tổ. Tổ 1 chiếm \(\frac{1}{2}\) số công nhân. Số công nhân tổ 2 bằng \(\frac{1}{2}\) số công nhân tổ 1.Tổ 2 có bao nhiêu công nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số công nhân tổ 1 là:88 : 2 = 44 (công nhân)Số công nhân tổ 2 là:44 : 2 = 22 (công nhân)


Câu 5:

\(\frac{1}{5}\) của 45 l là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

\(\frac{1}{5}\) của 45 l là:45 : 5 = 9 (l)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận