Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 32. Nhân với số có một chữ số (không nhớ) (Phần 2) có đáp án

  • 188 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có 4 bạn đến chơi nhà Mai. Mai mang ra một số kẹo mời các bạn. Mai và mỗi người bạn của Mai ăn 11 cái. Hỏi Mai mang ra tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mai và 4 người bạn tổng cộng là 5 người. Mỗi người ăn 11 cái kẹo.Mai mang ra số kẹo là:11 × 4 = 44 (cái)Vậy Mai mang ra tất cả 44 cái kẹo.


Câu 2:

Hoa nghĩ ra một số, biết rằng lấy số đó cộng với tích của 12 nhân với 3 thì được kết quả là 100. Số mà Hoa nghĩ ra là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kết quả của tích 12  3 là: 12 × 3 = 36Vì số cần tìm cộng với tích của 12 nhân 3 thì được kết quả là 100 nên số cần tìm là hiệu của 100 và 36.Số cần tìm là:100 – 36 = 64Vậy số mà Hoa nghĩ ra là 64.


Câu 3:

Lớp 3A có 2 hộp phấn, mỗi hộp phấn có 12 viên phấn. Cô giáo phát cho lớp 3A thêm 36 viên phấn nữa. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu viên phấn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai hộp phấn có số viên phấn là:12 × 2 = 24 (viên phấn)Tổng số viên phấn lớp 3A có là:24 + 36 = 60 (viên phấn)


Câu 4:

Một sợi dây dài 12 cm. Hỏi 3 sợi dây như vậy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3 sợi dây như vậy có tổng độ dài là:12 × 3 = 36 (cm)Vậy ba sợi dây như vậy dài 36cm.


Câu 5:

Chữ số hàng chục trong tích của phép nhân 43 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 43 × 2 = 86. Số 86 có chữ số hàng chục là 8.Vậy chữ số hàng chục trong tích của phép nhân 43 × 2 là: 8.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận