Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 33. Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 198 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gấp 110 lên 7 lần ta được giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặt tính 110 × 7 ta được:

\[\begin{array}{l} \times \begin{array}{*{20}{c}}{110}\\{\underline {\,\,\,\,\,\,7} }\end{array}\\\;\;770\end{array}\]Vậy gấp 110 lên 7 lần ta được giá trị là 770.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 223 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thực hiện phép tính, ta có:

\[\begin{array}{l} \times \begin{array}{*{20}{c}}{223}\\{\underline {\,\,\,\,\,\,3} }\end{array}\\\;\;669\end{array}\]Vậy kết quả của phép tính 223 × 3 là 669.


Câu 3:

Kết quả của phép nhân 404 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta đặt phép tính:

\[\begin{array}{l} \times \begin{array}{*{20}{c}}{404}\\{\underline {\,\,\,\,\,\,2} }\end{array}\\\;\;808\end{array}\]Vậy 404 × 2 = 808.


Câu 4:

Giờ tập thể dục, một lớp 3B xếp thành 2 hàng biết một hàng có 20 học sinh. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ biết có 15 học sinh nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số học sinh của lớp 3B là: 20 × 2 = 40 (học sinh)Số học sinh nữ của lớp 3B là: 40 – 15 = 25 (học sinh)Vậy lớp 3B có 25 học sinh nữ.


Câu 5:

Giá trị của 221 × 2 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 221 × 2 × 2 = 442 × 2 = 884


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận