Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 36. Chia cho số có một chữ số (Phần 2) có đáp án

  • 193 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một phép chia có số bị chia bằng tích của 11 và 5, số chia bằng 5. Thương của phép chia đó bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 11 × 5 = 55.Vậy số bị chia của phép chia đã cho là: 55.Thương của phép chia đã cho là: 55 : 5 = 11.


Câu 2:

Lan và mẹ hái được 36 quả cam, sau đó Lan và mẹ chia đều số quả cam đó vào 3 chiếc giỏ. Hỏi mỗi giỏ có mấy quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi giỏ có số quả cam là:36 : 3 = 12 (quả cam)


Câu 4:

Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có kết quả lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

62 : 2 – 11 = 31 – 11 = 20.

99 : 3 = 33.84 : 4 = 21.

26 : 2 = 13

Vì 13 < 20 < 21 < 33 nên phép tính 99 : 3 có kết quả lớn nhất.


Câu 5:

Cho phép chia: Cho phép chia:Kết quả của phép chia đã cho bằng bao nhiêu? (ảnh 1)Kết quả của phép chia đã cho bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vậy 66 : 3 = 22.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận