Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 39. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (Phần 2) có đáp án

  • 187 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số tuổi của bố năm nay là 35 tuổi. Số tuổi của ông gấp 2 lần tuổi của bố. Hỏi năm nay ông bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số tuổi của ông gấp 2 lần số tuổi của bố nên số tuổi năm nay của ông là:35 × 2 = 70 (tuổi)


Câu 2:

Số lớn là 36. Số bé là 6. Số lớn gấp số bé mấy lần?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số lớn gấp số bé một số lần là:36 : 6 = 6 (lần)Vậy số lớn gấp số bé 6 lần.


Câu 3:

Số B gấp 5 lần số A, biết số A là số lớn nhất có hai chữ số. Hỏi số B bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số A là số lớn nhất có ba chữ số nên số A là 99.Số B gấp 5 lần số A, nên số B bằng:99 × 5 = 495


Câu 4:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 50 kg gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 45 kg gạo. Hỏi số gạo ngày thứ nhất cửa hàng bán được gấp mấy lần ngày thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số ki-lô-gam gạo ngày thứ hai cửa hàng bán được là:50 – 45 = 5 (kg)Số gạo ngày thứ nhất cửa hàng bán được gấp ngày thứ hai:50 : 5 = 10 (lần)


Câu 5:

Bạn Hoa có 124 cái kẹo, bạn Hoa cho em 36 cái. Bạn Lan có 4 cái kẹo. Hỏi số kẹo còn lại của bạn Hoa gấp mấy lần số kẹo bạn Lan?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số kẹo còn lại của Hoa là:124 – 36 = 88 (cái)Số kẹo còn lại của bạn Hoa gấp số kẹo bạn Lan:88 : 4 = 22 (lần)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận