Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 4. Mi-li-mét (Phần 2) có đáp án

  • 199 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

8 mm : 2 + 11 mm = ?Số thích hợp điền vào dấu ? là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:8 mm : 2 = 4 mm.Khi đó 8 mm : 2 + 11 mm = 4 mm + 11 mm = 15 mm.


Câu 2:

7 cm = … mm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì 1 cm = 10 mm nên 7 cm = 70 mm.


Câu 3:

1 m = … mm 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

1m = 1 000 mm


Câu 4:

Đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khoảng cách giữa hai vạch chia là 1 mm.

Quan sát thấy đoạn thẳng AB dài 17mm.


Câu 5:

Gấp 21 mm lên 2 lần ta được:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gấp 21 mm lên 2 lần ta được: 21 mm × 2 = 42 mm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận