Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 40. Giải bài toán có đến hai bước tính (Phần 2) có đáp án

  • 229 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một đội công nhân tuần trước sản xuất được số linh kiện bằng số liền trước của 25. Tuần này do giảm bớt số công nhân nên số linh kiện sản xuất được giảm đi ba lần so với tuần trước. Hỏi tuần này đội công nhân sản xuất ít hơn tuần trước bao nhiêu linh kiện?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số liền trước của 25 là 24 nên tuần trước đội công nhân sản xuất được 24 linh kiện.Tuần này đội công nhân sản xuất được số linh kiện là:24 : 3 = 8 (linh kiện)Tuần này đội công nhân sản xuất được ít hơn tuần trước số linh kiện là:24 – 8 = 16 (linh kiện).


Câu 2:

Giảm 30 đi 6 đơn vị rồi gấp số đó lên 4 lần ta được kết quả là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi giảm 30 đi 6 đơn vị ta được: 30 – 6 = 24

Gấp số 24 lên 4 lần ta được 24 × 4 = 96Vậy đáp án đúng là 96.


Câu 3:

Minh có một số viên bi chia đều vào 9 túi, mỗi túi có 7 viên bi. Nếu Minh lấy số viên bi đó chia đều vào các túi, mỗi túi chứa số viên bi bằng số liền trước của 4 thì cần bao nhiêu túi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số viên bi Minh có là:7 × 9 = 63 (viên)Số liền trước của 4 là 3.Do đó, nếu Minh lấy số viên bi chia đều vào các túi, mỗi túi có 3 viên bi thì cần số túi là:63 : 3 = 21 (túi)


Câu 4:

Người ta đựng 96 cái bánh trong 3 hộp bánh, mỗi hộp bánh có 4 gói bánh. Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi hộp bánh có số cái bánh là:96 : 3 = 32 (cái)Mỗi gói bánh có số cái bánh là:32 : 4 = 8 (cái)Vì 8 > 5 nên số cái bánh của mỗi gói bánh nhiều hơn 5 cái.Vậy khẳng định đúng là số cái bánh của mỗi gói bánh nhiều hơn 5 cái.


Câu 5:

Hồng có 28 que tính, Lan có 15 que tính. Hồng cho Mai 5 que tính. Hỏi sau khi cho Mai, Hồng còn nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau khi cho Mai, số que tính Hồng còn lại là:28 – 5 = 23 (que tính)Hồng nhiều hơn Lan số que tính là:23 – 15 = 8 (que tính)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận