Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 42. Tính giá trị của biểu thức số (Phần 2) có đáp án

  • 234 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tìm giá trị của biểu thức sau: 250 + 489

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

250 + 489 = 739


Câu 2:

Giá trị của biểu thức 140 × 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

140 × 6 = 840.


Câu 3:

Tính giá trị của biểu thức sau: 312 – 58

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

312 – 58 = 254Giá trị của biểu thức 312 − 58 là 254.


Câu 4:

Biểu thức nào có giá trị bằng 525?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có 725 – 225 = 500200 + 352 = 552300 + 200 + 25 = 525

525 + 1 – 0 = 526Vậy biểu thức 300 + 200 + 25 có giá trị bằng 525.


Câu 5:

Biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

60 × 4 = 240Vậy giá trị của biểu thức 60 × 4 là 240.

100 + 350 – 80 = 450 – 80 = 370.Vậy giá trị của biểu thức 100 + 350 − 80 là 370.

93 + 75 = 168Vậy giá trị của biểu thức 93 + 75 là 168.

4 × 60 = 240

Vậy giá trị của biểu thức 4 × 60 là 240.Vì 168 < 240 < 370 nên giá trị của biểu thức 100 + 350 − 80 lớn nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận