Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 45. Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức 232 − (321 − 105) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

232 − (321 − 105)= 232 − 216= 16Vậy giá trị của biểu thức đã cho là 16.


Câu 2:

Giá trị của biểu thức 20 × 5 − (15 + 20) là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

20 × 5 − (15 + 20) = 20 × 5 – 35 = 100 – 35 = 65.Vậy giá trị của biểu thức đã cho là 65.


Câu 3:

Nam có 28 cái kẹo. Nếu gấp số kẹo của Nam lên 8 lần rồi giảm đi 7 lần thì bằng số kẹo của Hùng. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số kẹo của Hùng là:28 × 8 : 7 = 32 (cái)Vậy số kẹo của hai bạn là:28 + 32 = 60 (cái)


Câu 4:

An có 12 nhãn vở, số nhãn vở của Hùng gấp 3 lần số nhãn vở của An, Minh có ít hơn Hùng 8 nhãn vở. Hỏi bạn Minh có bao nhiêu cái nhãn vở?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì số nhãn vở của Hùng gấp 3 lần số nhãn vở của An, nên số nhãn vở của Hùng là:12 × 3 = 36 (nhãn vở)Minh có số nhãn vở là:36 – 8 = 28 (nhãn vở)


Câu 5:

Cho biểu thức: 45 − (5 + 16 : 4) × 3Giá trị của biểu thức đã cho là: 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

45 − (5 + 16 : 4) × 3= 45 − (5 + 4) × 3= 45 – 9 × 3= 45 − 27= 18

Vậy giá trị của biểu thức đã cho là: 18


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận