Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 46. Mi-li-lít (Phần 2) có đáp án

  • 242 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

150 ml + 42 ml = …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

150ml + 42ml = 192ml


Câu 2:

146 ml được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

146 ml được đọc là: Một trăm bốn mươi sáu mi-li-lít.


Câu 4:

Người ta rót vào 4 ca, mỗi ca 45 ml nước. Hỏi người ta đã rót hết tất cả bao nhiêu mi-li-lít nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Người ta đã rót hết số mi-li-lít nước là:

45 × 4 = 180 (ml)


Câu 5:

Cần bao nhiêu mi-li-lít nước để rót đầy 1 cốc 180ml và 1 cốc 320ml?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cần số mi-li-lít nước để rót đầy 1 cốc 180ml và 1 cốc 320ml là:

180ml + 320ml = 500ml


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận