Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 48. Góc vuông, góc không vuông (Phần 2) có đáp án

  • 267 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình sau có bao nhiêu góc không vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình đã cho có 2 góc không vuông.


Câu 2:

Hình sau có bao nhiêu góc không vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình đã cho có 1 góc vuông và 3 góc không vuông.


Câu 3:

Dùng ê-ke kiểm tra hình sau có bao nhiêu góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta sửa dụng ê-ke kiểm tra được hình đã cho có 3 góc vuông


Câu 4:

Trong các hình dưới đây, hình nào có góc vuông có đỉnh là A cạnh AB và AC?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy hình c không phải là góc.Hình a có 1 góc có đỉnh là A cạnh AB và AC.Hình b có 1 góc có đỉnh là A cạnh AB và AC.

Sử dụng ê-ke ta kiểm tra được hình a là góc không vuông, hình b là góc vuông.Vậy hình có góc vuông có đỉnh là A cạnh AB và AC là hình b.


Câu 5:

Có bao nhiêu góc vuông trong hình vẽ sau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình trên là hình tam giác, có 3 góc. Sử dụng ê-ke ta kiểm tra các góc của hình.

Hình đã cho không có góc vuông nào.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận