Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 5. Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5 (Phần 2) có đáp án

  • 219 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính  2 × 8 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì 2 × 8 = 16 nên đáp án đúng là 16.


Câu 2:

Tuổi của bố cách đây 2 năm bằng tuổi con năm nay nhân với 9. Hỏi tuổi của bố hiện nay là bao nhiêu? Biết hiện nay con 3 tuổi.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tuổi của bố cách đây hai năm là:3 × 9 = 27 (tuổi).

Tuổi của bố hiện nay là:27 + 2 = 29 (tuổi).


Câu 3:

Mẹ bạn Nam đi chợ mua 3 bao gạo và 2 kg đường. Biết một bao gạo nặng 5 kg. Tổng số ki-lô-gam gạo và đường mà mẹ Nam đã mua là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mẹ bạn Nam mua số ki-lô-gam gạo là: 

5 × 3 = 15 (kg).Mẹ bạn Nam mua tổng số ki-lô-gam gạo và đường là: 

15 + 2 = 17 (kg).

Đáp số: 17 kg gạo và đường.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 5 × 7 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào bảng nhân 5 ta có: 5 × 7 = 35.


Câu 5:

Số tuổi của em hiện nay là số liền sau của 4. Số tuổi của anh hiện nay bằng số tuổi của em nhân với 3. Tuổi của anh hiện nay là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số liền sau của 4 là 5 nên hiện nay em 5 tuổi.

Số tuổi của anh hiện nay là:5 × 3 = 15 (tuổi).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận