Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 57. Ôn tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 233 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một tấm thảm hình vuông có cạnh 4dm. Chu vi tấm thảm đó theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi tấm thảm đó là: 4 × 4 = 16 (dm).Đổi: 16 dm = 160cm .


Câu 2:

Cho hình chữ nhật MNPQ. Điểm F nằm giữa đoạn M và N. Đoạn MF = 3cm, FN = 2cm, MQ = 4cm.Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ bằng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đoạn thẳng MN dài là: 3 + 2 = 5 (cm);Ta thấy MN > MQ nên M là chiều dài của hình chữ nhật MNPQ.Vậy chiều dài của hình chữ nhật MNPQ bằng 5cm.


Câu 3:

Lớp 3A có 10 học sinh nữ, số học nam gấp 3 lần số học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số học sinh nam của lớp 3A là:10 × 3 = 30 (học sinh)


Câu 4:

Hùng có 40 viên bi, sau khi đem cho bạn thì số bi của Hùng giảm đi 8 lần. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hùng còn lại số viên bi là:40 : 8 = 5 (viên bi)


Câu 5:

Một cửa hàng bán được 15 kg táo trong ngày thứ nhất, số ki-lô-gam táo bán được trong ngày thứ hai giảm đi 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số ki-lô-gam táo bán được trong ngày thứ hai là: 15 : 3 = 5 (kg)Trong hai ngày, cửa hàng bán được số ki-lô-gam táo là: 15 + 5 = 20 (kg)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận