Trắc nghiệm Toán 3 Cánh diều Bài 6. Bảng nhân 3 (Phần 2) có đáp án

  • 177 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính nào dưới đây cho kết quả đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào bảng nhân 3 ta có các phép tính:3 × 2 = 63 × 3 = 93 × 9 = 273 × 4 = 12Vậy 3 × 3 = 9 chính là phép tính cho kết quả đúng.


Câu 2:

3 × ... = 12.Số thích hợp điền vào dấu ba chấm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dựa vào bảng nhân 3 ta có kết quả của phép tính 3 × 4 = 12 nên số cần điền thay dấu ba chấm là 4.


Câu 3:

Lấy 3 nhân với số liền sau của 5 ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số liền sau của 5 là 6.Lấy 3 nhân với 6 ta được kết quả là 3 × 6 = 18.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 3 × 9 là số liền trước của số nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào bảng nhân 3 ta có 3 × 9 = 27.Số 27 là số liền trước của số 28.


Câu 5:

Mỗi can có 3 l nước tương. Hỏi 9 can như thế có tất cả bao nhiêu lít nước tương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì mỗi can có 3 l nước tương nên 9 can như thế sẽ chưa số lít nước tương là3 l × 9 = 27 lCâu 6. Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm theo thứ tự (1); (2); (3) là

A. 3; 8; 10.

B. 3; 7; 8.

C. 4; 5; 8.

D. 9; 24; 30.

Đáp án đúng là: A

Tại chỗ chấm số (1) ta có phép tính 3 × 3 = 9 nên số cần điền là 3.Tại chỗ chấm số (2) ta có phép tính 3 × 8 = 24 nên số cần điền là 8.Tại chỗ chấm số (3) ta có phép tính 3 × 10 = 30 nên số cần điền là 10.Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm theo thứ tự (1); (2); (3) là 3; 8; 10.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận