Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 11. Bảng nhân 8 có đáp án

  • 401 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

8

16

24

?

40

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 8 × 1 = 8

8 × 2 = 16

8 × 3 = 24

…..

8 × 5 = 40

Vậy số cần điền vào ô trống là: 8 × 4 = 32


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Số đã cho

8

Gấp 8 lần

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 8 gấp lên 8 lần ta được:

8 × 8 = 64

Vậy số cần điền vào ô trống là 64


Câu 3:

Có 3 khay đựng bánh, mỗi khay có 8 cái bánh. Phép nhân thích hợp để tính tổng số bánh trong mỗi khay là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phép nhân thích hợp để tính tổng số bánh trong khay là:

8 × 3 = 24 (cái bánh)


Câu 4:

Một ô tô có 8 bánh xe. Hỏi 7 ô tô như thế có bao nhiêu bánh xe?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

7 ô tô có số bánh xe là:

8 × 7 = 56 (bánh xe)

Đáp số: 56 bánh xe


Câu 5:

Phép tính nào đưới đây có giá trị bằng 46

Xem đáp án

Ta có: 8 × 7 + 4 = 56 + 4 = 60

100 – 8 × 8 = 100 – 64 = 36

6 + 8 × 5 = 6 + 40 = 46

96 – 8 × 5 = 96 – 40 = 56

Vậy phép tính 6 + 8 × 5 có giá trị bằng 46


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận