Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 12. Bảng nhân 9 có đáp án

  • 374 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 Số thích hợp cần điền vào ô trống là:27455463 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 9 × 3 = 27

….

9 × 5 = 45

9 × 6 = 54

9 × 7 = 63

Vậy số cần điền vào ô trống là: 9 × 4 = 36


Câu 2:

Phép tính nào đưới đây có kết quả bằng 63

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 9 × 6 = 54

9 × 7 = 63

9 × 8 = 72

9 × 9 = 81

Vậy phép tính 9 × 7 có kết quả bằng 63


Câu 3:

Phép toán 9 × 5 còn được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

9 × 5 = 9 + 9 + 9 + 9 + 9


Câu 4:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

Số đã cho

6

Gấp lên 9 lần

?

Hướng dẫn giải:

Xem đáp án

Số 6 gấp lên 9 lần ta được:

6 × 9 = 54

Vậy số cần điền vào ô trống là 54


Câu 5:

Tìm x, biết:

9 × x + 55 = 9 × 10 + 10

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

9 × x + 55 = 9 × 10 + 10

9 × x + 55 = 100

9 × x = 100 – 55

9 × x = 45

x = 45 : 9

x = 5

Vậy x = 5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận