Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 13. Luyện tập có đáp án

  • 309 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 2 × 3 × 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 2 × 3 × 9 = 6 × 9 = 54


Câu 2:

Tìm phép nhân thích hợp với hình vẽ sau đây:

Tìm phép nhân thích hợp với hình vẽ sau đây: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi hàng ngang có 6 nhãn dán, mỗi hàng dọc có 2 nhãn dãn

Như vậy có tất cả:

2 × 6 = 12 (nhãn dán)


Câu 3:

So sánh kết quả của hai phép tính sau:

So sánh kết quả của hai phép tính sau:??9 × 19 × 11 × 91 × 9 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 9 × 1 = 9; 1 × 9 = 9

(Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó)

Vậy 9 × 1 = 1 × 9


Câu 4:

Kết quả của phép tính 0 × 8 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số nào nhân với 0 cũng đều có kết quả bằng 0

0 × 8 = 0


Câu 5:

Kết quả của phép tính 5 × 5 × 0 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số nào nhân với 0 cũng đều có kết quả bằng 0

Vậy 5 × 5 × 0 = 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận