Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 14. Luyện tập (tiếp theo) có đáp án

  • 350 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 × 9 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 4 × 9 = 36


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 6 × 4 = 24

7 × 7 = 49

8 × 9 = 72

2 × 5 = 10

Vậy phát biểu đúng là: 7 × 7 = 49


Câu 3:

Đúng/ Sai: Kết quả của phép tính 2 × 2 × 8 = 32.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 2 × 2 × 8 = 4 × 8 = 32

Vậy phát biểu trên đúng


Câu 4:

Mẹ mua một số quả cam đem chia đều vào 6 túi, mỗi túi có 7 quả cam. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mẹ mua tất cả số quả cam là:

6 × 7 = 42 (quả)

Đáp số: 42 quả cam


Câu 5:

Trong cuộc thi đá bóng của trường Tiểu học A có 5 đội chơi, mỗi đội có 10 người chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu người tham gia cuộc thi đá bóng đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có tất cả số người tham gia cuộc thi đá bóng là:

5 × 10 = 50 (người)

Đáp số: 50 người


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận