Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 15. Gam có đáp án

  • 268 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

1 kg = …… g

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

1 kg = 1000 g


Câu 2:

5 kg 20g = …… g

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

5 kg = 5000 g

5 kg 20 g = 5020 g


Câu 3:

Quả táo nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quả táo nặng số gam là:

500 – 200 = 300 (gam)

Đáp số: 300 gam


Câu 4:

Con cá cân nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cân nặng của con cá là:

1 + 1 = 2 (kg) = 2000 (g)

Đáp số: 2000 gam


Câu 5:

Kết quả của phép tính: 4 kg + 500 g – 70 g = ?

D, 3430 g

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 4 kg + 500 g – 70 g = 4000 g + 500 g – 70 g = 4500 g – 70 g = 4430 g

Vậy kết quả của phép tính là 4430 g


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận