Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 17. Bảng chia 3 có đáp án

  • 316 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 21 : 3 = 7

           18 : 3 = 6

           15 : 3 = 5

           

           9 : 3 = 3

à Số cần điền vào ô trống là số khi chia cho 3 được kết quả là 4

Ta có: 12 : 3 = 4

Vậy số cần điền vào ô trống là 12


Câu 2:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 3 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 3 : 3 = 1

           6 : 3 = 2

           9 : 3 = 3

           12 : 3 = 4

Vậy phép chia 9 : 3 có kết quả bằng 3


Câu 3:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sửa lại 18 l : 3 = 6 l


Câu 4:

Giá trị của biểu thức 9 : 3 + 97 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 9 : 3 + 97 = 3 + 97 = 100

Vậy giá trị biểu thức là 100


Câu 5:

Điền dấu >; <; = vào chỗ trống

Điền dấu >;  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 3 × 4 = 12

24 : 3 = 8

Do 12 > 8 nên ta cần điền dấu lớn hơn (>) vào ô trống


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận