Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 18. Bảng chia 4 có đáp án

  • 315 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 36 : 4 = 9

           32 : 4 = 8

           

           24 : 4 = 6

           20 : 4 = 5

à Số cần điền vào ô trống là số khi chia cho 4 được kết quả là 7

Ta có: 28 : 4 = 7

Vậy số cần điền vào ô trống là 28


Câu 2:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 6

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 6 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 28 : 4 = 7

           24 : 4 = 6

           36 : 4 = 9

           12 : 4 = 3

Vậy phép chia 24 : 4 có kết quả bằng 6


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sửa lại:

32 mm : 4 = 8 mm

40 l : 4 = 10 l

4 cm : 4 = 1 cm


Câu 4:

Tìm x, biết: 16 : 4 + x = 50

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:           16 : 4 + x    = 50

                          4 + x      = 50

                             x        = 50 – 4

                             x        = 46

Vậy x = 46           


Câu 5:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị lớn nhất:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị lớn nhất: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 28 : 4 + 3 = 7 + 3 = 10

           32 : 4 – 3 = 8 – 3 = 5     

           12 : 4 + 10 = 3 + 10 = 13

           36 : 4 – 9 = 9 – 9 = 0

Vậy biểu thức có giá trị lớn nhất là: 12 : 4 + 10


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận