Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 19. Bảng chia 6 có đáp án

  • 348 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

42

Số chia

6

Thương

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 7 × 6 = 42 à 42 : 6 = 7

Vậy số cần điền vào ô trống là 7


Câu 2:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 6

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 19. Bảng chia 6 có đáp án (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 0 : 6 = 0

           48 : 6 = 8

           36 : 6 = 6

           12 : 6 = 2

Vậy phép chia 36 : 6 có kết quả bằng 6


Câu 3:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị nhỏ nhất:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị nhỏ nhất: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 48 : 6 + 200 = 8 + 200 = 208

           36 : 6 × 2 = 6 × 2 = 12

           250 – 6 × 5 = 200 – 30 = 170

           100 + 6 × 7 = 100 + 42 = 142

Vậy biểu thức có giá trị lớn nhất là: 36 : 6 × 2


Câu 4:

Tìm x, biết: 18 : 6 - x = 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:           18 : 6 – x     = 3

                          3 – x       = 3

                             x        = 3 – 3

                             x        = 0

Vậy x = 0      


Câu 5:

Tuổi của mẹ hiện nay là 30 tuổi, tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi của con. Hỏi con năm nay bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tuổi của con năm nay là:

30 : 6 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận