Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 2. Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 có đáp án

  • 568 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính: 39 + 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bằng cách tính nhẩm, ta tính được: 39 + 5 = 44

Vậy kết quả của phép tính là 44.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 524 – 319 là:

Xem đáp án

524 – 319 = 519 + 5 – 319 = 200 + 5 = 205

Vậy kết quả của phép tính là 205.


Câu 3:

Một cuốn sách dày 150 trang. An đã đọc được 75 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang sách An chưa đọc?

Xem đáp án

Tóm tắt:

Cuốn sách: 150 trang

Đã học: 75 trang

Chưa đọc: ? trang

Lời giải

Số trang sách An chưa đọc là:

150 – 75 = 75 (trang)

Đáp số: 75 trang


Câu 4:

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 80m vải, ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 27m vải. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tóm tắt:

Lời giải

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số mét vải là:

80 + 27 = 107 (m)

Đáp số: 107 m vải


Câu 5:

Điền vào ô trống để hoàn thành phép tính sau:

563 – 132 =

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đặt tính và tính:

563132    431

Kết quả của phép tính 563 – 132 là 431.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận