Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 20. Giảm một số đi một số lần có đáp án

  • 359 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số đã cho

28

Giảm số đã cho đi 4 lần

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 28 : 4 = 7

Vậy số cần điền vào ô trống là 7


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

Số 56 giảm đi 7 đơn vị thì bằng 56 – 7 = 49

Số 56 giảm đi 7 lần thì bằng 56 : 7 = 8

C. Số 49 giảm đi 7 đơn vị thì bằng 49 – 7 = 42

D. Số 60 giảm đi 10 lần thì bằng 60 : 10 = 6


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống 6 gấp lên 5 lần ? giảm đi 3 lần (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

6 × 5 = 30

30 : 3 = 10

Vậy hai số thích hợp cần điền vào ô trống lần lượt là 30; 10


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

45 kg giảm đi 5 lần thì được .…?….. kg

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 45 kg giảm đi 5 lần ta được: 45 kg : 5 = 9 kg


Câu 5:

Một số giảm đi 6 lần thì được kết quả là 6. Vậy số đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 6 × 6 = 36 hay 36 : 6 = 6

Vậy số cần tìm là 36


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận