Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 21. Bảng chia 7 có đáp án

  • 413 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 42 : 7 = 6

35 : 7 = 5

21 : 7 = 3

14 : 7 = 2

Số cần điền vào ô trống là số khi chia cho 7 được kết quả là 4

Ta có: 28 : 7 = 4

Vậy số cần điền vào ô trống là 28


Câu 2:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 35 : 7 = 5

21 : 7 = 3

70 : 10 = 7

56 : 7 = 8

Vậy phép chia 35 : 7 có kết quả bằng 5


Câu 3:

Có 42 cái bánh chia đều vào 7 khay. Phép chia thích hợp để tính số cái bánh trong mỗi khay là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số cái bánh trong mỗi khay là:

42 : 7 = 6 (cái bánh)


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có:

7 × 5 = 35; 35 : 7 = 5

Vậy hai số thích hợp cần điền vào ô trống lần lượt là 35; 5


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

49 giảm đi 7 lần, ta được: 49 : 7 = 7

7 giảm đi 7 đơn vị, ta được: 7 – 7 = 0

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 7; 0

32 : 4 – 3 = 8 – 3 = 5

12 : 4 + 10 = 3 + 10 = 13

36 : 4 – 9 = 9 – 9 = 0

Vậy biểu thức có giá trị lớn nhất là: 12 : 4 + 10


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận