Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 22. Bảng chia 8 có đáp án

  • 342 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

64

Số chia

8

Thương

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 7 × 6 = 42 64 : 8 = 8

Vậy số cần điền vào ô trống là 8


Câu 2:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 8 : 8 = 1

48 : 8 = 6

24 : 8 = 3

32 : 8 = 4

Vậy phép chia 48 : 8 có kết quả bằng 6


Câu 3:

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào có giá trị nhỏ nhất:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 48 : 8 + 150 = 6 + 150 = 156

72 : 8 × 7 = 9 × 7 = 63

125 – 40 : 8 = 125 – 5 = 120

20 + 64 : 8 = 20 + 8 = 28

Vậy biểu thức có giá trị nhỏ nhất là: 20 + 64 : 8


Câu 4:

Có 24 quả xoài chia đều vào 3 đĩa. Phép chia thích hợp để tính số quả xoài trong mỗi đĩa là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số quả xoài trong mỗi đĩa là:

24 : 3 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả xoài


Câu 5:

Cửa hàng thứ nhất có 40kg gạo nếp, Số gạo nếp của cửa hàng thứ hai bằng số gạo nếp của cửa hàng thứ nhất giảm đi 8 lần. Hỏi cửa hàng thứ hai có bao nhiêu kg gạo nếp.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cửa hàng thứ hai có số ki – lô – gam gạo nếp là:

40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg gạo nếp


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận