Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 23. Bảng chia 9 có đáp án

  • 316 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

72

Số chia

9

Thương

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Ta có: 72 : 9 = 8

Vậy số cần điền vào ô trống là 8


Câu 2:

Phép chia nào dưới đây có kết quả bằng 9?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 81 : 9 = 9

27 : 9 = 3

45 : 9 = 5

36 : 9 = 4

Vậy phép chia 81 : 9 có kết quả bằng 9


Câu 3:

Phép tính nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phép tính A: 72 – 36 : 9 = 72 – 4 = 68

Phép tính B: 54 : 9 + 4 = 6 + 4 = 10

Phép tính C: 70 + 90 : 10 – 39 = 70 + 9 – 39 = 40

Phép tính D: 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 3

Vậy phép tính B không đúng.


Câu 4:

9 lít dầu chia đều vào 9 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi can có số lít dầu là:

9 : 9 = 1 (lít)

Đáp số; 9 lít dầu


Câu 5:

Phép tính chia thích hợp để số hộp bóng là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có tất cả 45 quả bóng chia đều vào các hộp, mỗi hộp có 9 quả bóng.

Như vậy có tất cả số hộp bóng là:

45 : 9 = 5 (hộp)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận