Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 25. Luyện tập (tiếp theo) có đáp án

  • 332 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 63 : 7 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Em sử dụng bảng chia 7 để tính nhẩm.

63 : 7 = 9

Vậy kết quả của phép tính là 9/


Câu 2:

Kết quả của phép tính: 45 : 9 + 45 : 5 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

45 : 9 + 45 : 5 = 5 + 9 = 14

Vậy kết quả của phép tính là 14.


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

12 : 3 = 4

Đáp án A sai

18 : 2 = 9

Đáp án B đúng

3 không thể chia cho 0

Đáp án C sai.

36 : 4 = 9

Đáp án D sai.


Câu 4:

Phép tính nào dưới đây cho kết quả bằng 100?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

190 – 9 × 10 = 190 – 90 = 100

8 × 6 + 2 = 48 + 2 = 50

54 : 6 + 81 = 9 + 81 = 90

20 : 2 + 75 = 10 + 75 = 85

Vậy 190 – 9 × 10 = 100.


Câu 5:

Một số khi giảm 7 lần được số 8. Hiền nói số đó là số 49. Hỏi Hiền nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 7 × 8 = 56 và 56 : 7 = 8

Do đó số cần tìm là 56.

Vậy Hiền nói sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận