Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 32. Nhân với số có một chữ số (không nhớ) có đáp án

  • 336 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổng nào sau đây có thể viết thành phép toán 13 × 3?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

13 × 3 = 13 + 13 + 13


Câu 2:

Tìm một số, biết rằng lấy số đó cộng với tích của 24 và 2 thì được kết quả là 95.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có sơ đồ sau:

?

+

24 × 2

=

95

Số cần tìm là:

95 – 24 × 2 = 95 – 48 = 47

Vậy số cần điền vào ô trống là 47.


Câu 3:

Giá trị của biểu thức 34 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vậy giá trị biểu thức trên là 68.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một giỏ có 23 quả trứng. 3 giỏ có quả trứng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

3 giỏ có số quả trứng là:

23 × 3 = 69 (quả trứng)

Đáp số: 69 quả trứng


Câu 5:

Giá trị của biểu thức 16 + 2 × 34 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

16 + 2 × 34 = 16 + 68 = 84

Vậy giá trị biểu thức là 84.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận