Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 33. Luyện tập có đáp án

  • 354 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 300 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 123 × 3 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vậy kết quả của phép tính 123 × 3 là 369.


Câu 2:

Kết quả của phép tính 121 × 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vậy kết quả của phép tính 121 × 2 là 242


Câu 3:

Tìm x, x + 9 × 110 = 999

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

x + 9 × 110 = 999

x + 990 = 999

x= 999 – 990

x= 9

Vậy x = 9.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 100 × 8 + 30 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 100 × 8 + 30 × 3 = 800 + 90 = 890

Vậy kết quả của phép tính trên là 890.


Câu 5:

Phép tính nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phép tính A: 500 × 2 = 1000 (đúng)

Phép tính B: 30 × 8 = 240 (đúng)

Phép tính C: 700 × 6 = 420 (sai vì 70 × 6 = 420)

Phép tính D: 40 + 40 + 40 = 120 (đúng)

Vậy phép tính C không đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận