Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 34. Phép chia hết. Phép chia có dư có đáp án

  • 331 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số dư của phép chia 19 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

19 : 3 = 6 (dư 1)


Câu 2:

Trong một phép chia có dư, số chia là 4 thì số dư lớn nhất có thể là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong một phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Do đó, trong phép chia có số chia là 4 thì số dư lớn nhất có thể là: 3


Câu 3:

Có 20 cái kẹo. Mẹ chia đều cho Lan và Hoa. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu cái kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi bạn nhận được số kẹo là:

20 : 2 = 10 (cái kẹo)

Đáp số: 10 cái kẹo


Câu 4:

Một số chia cho 5 thì được 4 (dư 3). Muốn phép chia không còn dư nữa thì số bị chia cần bớt đi ít nhất ...... đơn vị

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số bị chia là:

5 × 4 + 3 = 23.

Số bị chia cần bớt đi ít nhất 3 đơn vị thi phép chia sẽ trở thành phép chia hết.


Câu 5:

Phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 17 : 5?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

17 : 5 = 3 (dư 2)

16 : 4 = 4

19 : 3 = 6 (dư 1)

32 : 6 = 5 (dư 2)

26 : 2 = 13

Vậy phép chia 32 : 6 có cùng số dư với phép chia 17 : 5.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận