Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 37. Luyện tập có đáp án

  • 290 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 66 : 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vậy kết quả của phép tính 66 : 2 là 33


Câu 2:

Số dư của phép chia 47 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vậy 47 : 3 = 15 (dư 2)


Câu 3:

Tìm y, biết 246 : y = 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

246 : y = 2

y = 246 : 2

y = 123

Vậy y = 123


Câu 4:

Phép chia nào dưới đây có số dư là 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

248 : 2 = 124

367 : 3 = 122 (dư 1)

67 : 4 = 16 (dư 3)

38 : 3 = 12 (dư 2)

Vậy phép chia 38 : 3 được kết quả là 12 (dư 2)


Câu 5:

Có 20 người khách muốn đi đò sang sông. Mỗi chuyến đò chở được 4 người, kể cả người lái đò. Cần ít nhất số chuyến đò để chở hết số người đó qua sông là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mỗi chuyến đò chở được số khách là:

4 – 1 = 3 (người)

Ta có: 20 : 3 = 6 (dư 2)

Do còn 2 người khách bị lẻ nên cần thêm 1 chuyến đò nữa để chở 2 người khách đó qua sông.

Vậy cần ít nhất số chuyến đò là:

6 + 1 = 7 (chuyến đò)

Đáp số: 7 chuyến đò.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận