Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 40. Giải bài toán có đến hai bước tính có đáp án

  • 443 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cửa hàng còn lại 30 kg gạo. Một người vào mua 2 bao gạo, mỗi bao 10 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hai bao gạo có số ki- lô- gam là:

2 × 10 = 20 (kg)

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là:

30 – 20 = 10 (kg)

Đáp số: 10 ki-lô-gam


Câu 2:

An có 3 cái bút, Bình hơn An 2 cái bút, Cường có số bút gấp 2 lần số bút của Bình. Hỏi Cường có bao nhiêu cái bút?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bình có số cái bút là:

3 + 2 = 5 (cái bút)

Cường có số cái bút là:

5 × 2 = 10 (cái bút)

Đáp số: 10 cái bút


Câu 3:

Một doanh nghiệp vận tải, có 96 xe khách, số xe taxi gấp số xe khách 3 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có tất cả bao nhiêu xe khách và xe taxi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Doanh nghiệp đó có số xe ta-xi là:

96 × 3 = 288 (xe)

Doanh nghiệp đó có tất cả số xe khách và xe ta-xi là:

96 + 288 = 384 (xe)

Đáp số: 384 xe


Câu 4:

Năm nay, bà 60 tuổi, bà hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng Năm nay, bà 60 tuổi, bà hơn mẹ 24 tuổi và tuổi con bằng  tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi? (ảnh 1) tuổi mẹ. Hỏi năm nay con bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm nay mẹ có số tuổi là:

60 – 24 = 36 (tuổi)

Năm nay con có số tuổi là:

36 : 4 = 9 (tuổi)

Đáp số: 9 tuổi


Câu 5:

Năm nay Bình 3 tuổi, Dũng gấp 2 lần số tuổi của Bình và Lan gấp 3 lần số tuổi của Bình. Hỏi năm nay, Dũng và Lan bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Năm nay, Dũng có số tuổi là:

3 × 2 = 6 (tuổi)

Năm nay, Lan có số tuổi là:

3 × 3 = 9 (tuổi)

Đáp số: Dũng 6 tuổi, Lan 9 tuổi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận