Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 41. Làm quen với biểu thức số có đáp án

  • 294 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi lấy tổng của 45 và 75 rồi bớt đi 12 thì ta viết được biểu thức sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ đề bài đã cho, ta viết được biểu thức là: 45 + 75 − 12


Câu 2:

Lập biểu thức khi biết giá trị của biểu thức là hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số chẵn nhỏ nhất có một chữ số. Số đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: 98

Số chẵn nhỏ nhất có một chữ số là: 2

Biểu thức cần tìm: 98 – 2


Câu 3:

Đọc biểu thức sau: 30 + 6 - 20

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Biểu thức 30 + 6 – 20 đọc là Ba mươi cộng sáu trừ hai mươi.


Câu 4:

Đâu là biểu thức phù hợp với cách đọc sau: Sáu nhân hai nhân ba.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Biểu thức Sáu nhân hai nhân ba viết là 6 × 2 × 3.


Câu 5:

Hãy lập biểu thức: Thương của 36 chia 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Thương của 36 chia 3 được viết là 36 : 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận