Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 42. Tính giá trị của biểu thức số có đáp án

  • 312 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị biểu thức 271 + 29 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

271 + 29 = 300

Vậy giá trị biểu thức là 300.


Câu 2:

Giá trị biểu thức 20 – 4 + 6 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 20 – 4 + 6 = 16 + 6 = 22

Vậy giá trị biểu thức là 22


Câu 3:

Tính giá trị biểu thức: 15 : 5 × 3 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 15 : 5 × 3 = 3 × 3 = 9

Vậy giá trị biểu thức là 9.


Câu 4:

Giá trị biểu thức 265 – 82 + 46 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

265 – 82 + 46 = 183 + 46 = 229

Vậy giá trị biểu thức là 229


Câu 5:

Biểu thức nào sau đây có giá trị bằng 64?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 125 – 82 + 7 = 43 + 7 = 50

40 : 5 × 8 = 8 × 8 = 64

20 + 70 – 60 = 90 – 60 = 30

72 : 8 × 10 = 9 × 10 = 90

Vậy biểu 40 : 5 × 8 có giá trị bằng 64.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận