Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 43. Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo) có đáp án

  • 323 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị biểu thức 7 + 43 × 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 + 43 × 2 = 7 + 86 = 93

Vậy giá trị của biểu thức là 93


Câu 2:

Biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng 55?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

15 + 10 × 9 = 15 + 90 = 105

100 : 4 + 25 = 25 + 25 = 50

70 + 10 × 3 = 70 + 30 = 100

98 + 2 – 45 = 100 – 45 = 55

Vậy biểu thức 98 + 2 – 45 có giá trị bằng 55.


Câu 3:

Tính giá trị biểu thức 10 + 8 : 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

10 + 8 : 2 = 10 + 4 = 14

Vậy giá trị biểu thức trên là 14.


Câu 4:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

50 + 50 × 4 = 50 + 200 = 250

60 – 7 × 3 = 60 – 21 = 39

13 × 3 – 6 = 39 – 6 = 33

300 – 200 : 4 = 300 – 50 = 250


Câu 5:

Giá trị biểu thức “Tích của 7 và 8 rồi cộng thêm 4” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

7 × 8 + 4 = 56 + 4 = 60

Vậy giá trị biểu thức là 60.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận