Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 44. Tính giá trị của biểu thức số (tiếp theo phần 2) có đáp án

  • 257 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức 99 × 8 × 7 × (6 – 5 − 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

99 × 8 × 7 × (6 – 5 − 1) = 99 × 8 × 7 × 0 = 0


Câu 2:

Giá trị biểu thức 86 – (50 – 10) : 2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

86 – (50 – 10) : 2 = 86 – 40 : 2

= 86 – 20

= 66


Câu 3:

Tính giá trị biểu thức sau: (366 + 93) : 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Biểu thức (366 + 93) : 3 = 459 : 3 = 153


Câu 4:

Cho biểu thức 478 – ( 214 + 8 : 2) . Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta thực hiện theo quy tắc: Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; Nhân, chia trước và cộng, trừ sau

Như vậy để tính giá trị biểu thức trên, ta cần thực hiện

+ Trong ngoặc trước: Phép chia 8 : 2 = 4 Phép cộng: 214 + 4 = 218

+ Ngoài ngoặc sau: Phép trừ 478 – 218 = 260

Vậy thứ tự thự hiện phép tính là sẽ: chia, cộng, trừ


Câu 5:

Mẹ có 10 cái kẹo và 14 cái bánh. Mẹ chia đều số bánh và số kẹo cho An và Dũng. Hỏi mỗi bạn được tất cả bao nhiêu cái bánh và kẹo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi bạn được tất cả số cái bánh và cái kẹo là

(10 + 14) : 2 = 12 (cái)

Đáp số: 12 cái bánh và cái kẹo


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận