Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 45. Luyện tập chung có đáp án

  • 316 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị biểu thức sau: 978 – 453 – 275

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

978 – 453 – 275 = 525 – 275 = 250


Câu 2:

Tính giá trị biểu thức 424 : 2 × 4.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

424 : 2 × 4 = 212 × 4 = 848


Câu 3:

So sánh giá trị hai biểu thức sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

(300 + 80) + 200 = 380 + 200 = 580

300 + (80 + 200) = 300 + 280 = 580

Vậy (300 + 80) + 200 = 300 + (80 + 200)


Câu 4:

Một tấm vải dài 72m, người thợ cắt ra 18m. Số vải còn lại may quần áo mỗi bộ hết 2m. Hỏi người thợ may được bao nhiêu bộ quần áo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Người thợ may được số bộ quần áo là:

(72 – 18 ) : 2 = 27 (bộ)

Đáp số: 27 bộ quần áo


Câu 5:

Cho biểu thức 188 + (58 - 12 ) : 2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi tính Giá trị của biểu thức, ta thực hiện trong ngoặc trước sau đó lại thực hiện theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau.

+ Trong ngoặc trước: Phép trừ: 58 – 12 = 46

+ Nhân chia trước: 46 : 2 = 23

+ Cộng, trừ: 188 + 23 = 211

Vậy thứ tự thực hiện phép tính là: Trừ, chia, cộng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận