Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 46. Mi-li-lit có đáp án

  • 331 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 l = … ml

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

1 l = 1000 ml

Vậy số thích hợp để điền vào chỗ chấm là 1000.


Câu 2:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

55 – 18 = 37

Nên 55 ml – 18 ml = 37 ml


Câu 3:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

8000 ml = 8 l


Câu 4:

Sắp xếp các bình theo thứ tự từ bé đến lớn.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bình 1 đựng 800 ml.

Bình 2 đựng 500 ml.

Bình 3 đựng 700 ml.

Bình 4 đựng 400 ml.

So sánh: 400 ml < 500 ml < 700 ml < 800 ml

Ta sắp xếp được các bình theo thứ tự từ bé đến lớn: Bình 4 < Bình 2 < Bình 3 < Bình 1


Câu 5:

Bình sau đựng bao nhiêu ml nước ?

Bình sau đựng bao nhiêu ml nước ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vạch nước trong hình chỉ đến mức chính giữa 900 ml và 1000 ml vậy nên trong bình đựng 950 ml nước


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận