Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 48. Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

  • 344 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Góc dưới đây có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình vẽ ta thấy Góc đỉnh A, cạnh AB và AC.

Góc có đỉnh A, cạnh AB và AC


Câu 2:

Hình nào là góc vuông?

 Hình nào là góc vuông? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sử dụng ê-ke để kiểm tra, ta thấy: Hình 2 là góc vuông.

Hình 2 là góc vuông.


Câu 3:

Trong hình có mấy góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sử dụng ê-ke để kiểm tra, ta thấy hình vẽ trên có 4 góc vuông đó là:

Góc vuông đỉnh A, cạnh AB và AD.

Góc vuông đỉnh B, cạnh BA và BC.

Góc vuông đỉnh C, cạnh CB và CD.

Góc vuông đỉnh D, cạnh DC và DA.


Câu 4:

Góc dưới đây có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Góc có Đỉnh D, cạnh DE và DF.


Câu 5:

Hình nào không phải là góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sử dụng eke để kiểm tra, ta thấy: Hình 1 không phải là góc vuông


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận