Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 52. Hình vuông có đáp án

  • 269 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình vuông là hình

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình vuông có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.


Câu 3:

Cho hình vuông PQRS có PQ = 3 cm. Tính độ dài QR

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì PQRS là hình vuông nên ta có:

PQ = QR = RS = PS = 3 cm

Vậy độ dài QR là 3 cm


Câu 4:

Có tất cả bao nhiêu hình vuông trong hình vẽ dưới đây

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

+ Ta có 6 hình vuông nhỏ:

+

Ta có 2 hình vuông lớn hơn

Vậy có tất cả 8 hình vuông


Câu 5:

Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh là 4m (như hình vẽ). Phát biểu nào sau đây không chính xác

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

BC và AD không phải cạnh của hình vuông ABCD nên chúng không thể có độ dài là 4 m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận